Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
 
Gmina Fair Play Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 Aktualności
 Komunikaty
 Informator
 Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość
 Sport, Edukacja, Kultura
 Turystyka i Rozrywka
 Galerie
 Sołectwa i Radni
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Z życia najmłodszych mieszkańców
 Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenia i informacje do publicznej wiadomości
 Internetowe Systemy Aktów Prawnych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Kampanie informacyjne
 Pomoc gminy
 Utrzymaniu czystości i porządku w gmine
 Gorzupianie
 GOPS
 Do pobrania
 
Gmina Żagań

Konsultacje z mieszkańcami
Na stronie BIP, w celu konsultacji z mieszkańcami gminy Żagań, opublikowany został projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectw. Projekt dostępny jest pod adresem: http://www.bip.gminazagan.pl/47/287/Statut_solectw_do_konsultacji_z_mieszkancami/.
Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP sarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:
  
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto
  
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE
  
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0
  
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY
  
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0
  
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8
  
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18
  
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM
  

Bezpośredni link do kanału YouTube, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały wideo: https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw

Plakaty informacyjne dot. techniki głosowania w wyborach
do Sejmu RP i do Senatu RP:
  
  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, że w związku z art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Starosta Żagański ogłoszeniem nr 2.2015 z dnia 09.09.2015 r. zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz. 1563 rozpoczął nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żagańskiego na IV kadencję.
 
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 09.10.2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ul. Śląska 1. W zgłoszeniu prosi się o podanie: nazwy podmiotu zgłaszającego, imienia i nazwiska kandydata, adresu do korespondencji wraz z numerem telefonu kandydata, krótkiego uzasadnienie wyboru, oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 
Niniejszą informację kieruje się do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Żagań, gdyż członkami rady mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą
Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 
Wójt Gminy Żagań ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań.
O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia strać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie gminy Żagań.
 
Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych na działkach gruntowych po dniu 06.05.2004 r.
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 roku proszone są w terminie do 30 grudnia 2015 roku złożyć w Urzędzie Gminy Żagań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.,
•   dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich właścicieli na realizację zadania,
•   dokument potwierdzający zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Żaganiu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
•   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
•   Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) najpóźniej do dnia złożenia wniosku.
 
Szczegółowe informacje i wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Żagań pok. nr 8 oraz pod nr tel. 68 458 48 09 i na stronie internetowej www.gminazagan.pl.
 
UWAGA!
 
Decyduje kolejność składania wniosków.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
 
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
 
1.   Wniosek o udzielenie dofinansowania.
2.   Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
3.   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4.   Oświadczeni wykonawcy demontażu wyrobów zawierających azbest (składanegow przypadku wniosku o usunięcie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działce po 2004 r.).
5.   Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Starosty Żagańskieg.
6.   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 
 
Pliki do pobrania:
1.   WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań - rok 2015 (załącznik nr 1)
2.   INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA (Dz.U.03.192.1876) (załącznik nr 2)
3.   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.04.71.649) (załącznik nr 3)
4.   OŚWIADCZENIE O DEMONTAŻU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
5.   OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-3)
6.   ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Bezpieczne Lubuskie - Aplikacja mobilna
"Bezpieczne Lubuskie" to całkowicie BEZPŁATNA, oficjalna aplikacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Za pomocą interaktywnych rozwiązań prezentuje aktualne zagrożenia przeciwpowodziowe, informacje meteorologiczne."
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Nowogródzka 2
68-100 Żagań
HARMONOGRAM
wywozu odpadów
z terenu gminy wiejskiej Żagań
na okres lipiec - grudzień 2015 r.

Rodzaj odpadu: ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE/ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI, ODPADY SEGREGOWANE
  
Miesiąc wywozu Lipiec2015 r. Sierpień 2015 r. Wrzesień 2015 r. Październik 2015 r. Listopad 2015 r. Grudzień 2015 r.
Stara Kopernia, Kocin, Nieradza, Jelenin 2, 13, 23 3, 13, 24 3, 14, 24 5, 15, 26 2, 12, 23 3, 14, 23
Bożnów, Chrobrów 3, 14, 24 4, 14, 25 4, 15, 25 6, 16, 27 3, 13, 24 4, 15, 24
Gorzupia, Dybów, Miodnica, Pożarów, Stary Żagań, Gryżyce 6, 15, 27 5, 17, 26 7, 16, 28 7, 19, 28 4, 16, 25 7, 16, 28
Trzebów, Rudawica, Pruszków, Łozy, Dobre nad Kwisą 7, 16, 28 6, 18, 27 8, 17, 29 8, 20, 29 5, 17, 26 8, 17, 29
Marysin, Dzietrzychowice, Bukowina Bobrzańska 8, 17, 29 7, 19, 28 9, 18, 30 9, 21, 30 6, 18, 27 9, 18, 30
Tomaszowo 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29
  
  
Rodzaj odpadu: ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np. stare meble, kanapy, zużyty sprzęt RTV, AGD)
  
Miejscowość Lokalizacja kontenera Ilość kontenerów Termin
podstawienia odbioru
Bożnów Przed cmentarzem komunalnym 2 szt. 21.09.2015 r. 22.09.2015 r.
Chrobrów Za świetlicą 1 szt. 21.09.2015 r. 22.09.2015 r.
Tomaszowo Teren obok garaży/ Pergole śmietnikowe 2 szt. 21.09.2015 r. 22.09.2015 r.
Bukowina Bobrzańska Park 1 szt. 21.09.2015 r. 22.09.2015 r.
Trzebów Teren zielony przy drodze gminnej do sołtysa 1 szt. 21.09.2015 r. 22.09.2015 r.
Rudawica/Pruszków Przed cmentarzem komunalnym 1 szt 21.09.2015 r. 22.09.2015 r.
Łozy Teren rekreacyjny (na festyn) 1 szt. 21.09.2015 r. 22.09.2015 r.
Stary Żagań Przy cmentarzu komunalnym/ Parking 1 szt. 22.09.2015 r. 23.09.2015 r.
Pożarów Przy placu zabaw 1 szt. 22.09.2015 r. 23.09.2015 r.
Miodnica Plac obok remizy/ sklepu 2 szt. 22.09.2015 r. 23.09.2015 r.
Gorzupia/ Gorzupia Dolna/ Dybów Przy świetlicy 1 szt. 22.09.2015 r. 23.09.2015 r.
Dzietrzychowice Teren byłej bazy ZUK 2 szt. 22.09.2015 r. 23.09.2015 r.
Marysin Przy skrzyżowaniu 2 szt. 22.09.2015 r. 23.09.2015 r.
Kocin/Nieradza Obok transformatora/ przystanek autobusowy 1 szt. 22.09.2015 r. 23.09.2015 r.
Stara Kopernia Przy świetlicy - parking 1 szt. 22.09.2015 r. 23.09.2015 r.
Jelenin obok byłej Gorzelni- gospodarstwo Pana Galenta 1 szt. 22.09.2015 r. 23.09.2015 r.

  
Podstawienie pojemnika w wyznaczonym dniu do godz. 12:00, odbiór nastepnego dnia od godz. 7:00.
  

Godzin pracy w Urzędzie Gminy Żagań

W związku z Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Żagań z dnia 18 stycznia 2012 r., obowiązujące są następujące godziny otwarcia urzędu:


   poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 16:00
   od wtorku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:00
   piatek od godz. 7:00 do godz. 14:00