Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
 
Gmina Fair Play Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 Aktualności
 Komunikaty
 Informator
 Gospodarka, Praca, Przedsiębiorczość
 Sport, Edukacja, Kultura
 Turystyka i Rozrywka
 Galerie
 Sołectwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Z życia najmłodszych mieszkańców
 Sprzedaż nieruchomości
 Ogłoszenia i informacje do publicznej wiadomości
 Internetowe Systemy Aktów Prawnych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowicach
 Deklaracje i informacje podatkowe
 Kampanie informacyjne
 Pomoc gminy
 Utrzymaniu czystości i porządku w gmine
 Gorzupianie
 GOPS
 Do pobrania
 
Gmina Żagań

(117kB)

Żagań, dnia 18 lipca 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żagań uchwały Nr XXXV/256/14 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań, granice obszaru objętego zmianą Studium określają załączniki nr 1 i 2 do ww. uchwały.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.
 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań, w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań, w godzinach pracy urzędu.
 
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2014 roku.
 
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Żagań;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminazagan.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Żagań.
 
Wójt Gminy Żagań

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

•   w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
•   w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.
Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Godzin pracy w Urzędzie Gminy Żagań

W związku z Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Żagań z dnia 18 stycznia 2012 r., obowiązujące są następujące godziny otwarcia urzędu:


   poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 16:00
   od wtorku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:00
   piatek od godz. 7:00 do godz. 14:00


ZAMELDOWANIE Z JEDNOCZESNYM WYMELDOWANIEM
 
Urząd Gminy w Żaganiu informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.
 
W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz "Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące", a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowanie.
 
Zmiana ta ułatwi Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między urzędami.

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości
Zgodnie z definicją ustawową zawartą w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651ze zm.) przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości (art. 4 pkt 11).
Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego terenu wzrośnie jej wartość, wójt w drodze decyzji ustala opłatę adiacencką z tego tytułu.
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalona została Uchwałą NR XXXV/254/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010 r. i wynosi 25% różnicy wartości nieruchomości.
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić, jeżeli w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna obowiązywała uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia wysokości stawki procentowej.
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan do określenia wartości nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan do określenia wartości nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.
Na wniosek właściciela nieruchomości, można rozłożyć opłatę adiacencką na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna.
Podstawa prawna: art. 98a, art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651ze zm.).