piątek, 12 kwietnia, 2024

Gdzie załatwić sprawy w Urzędzie?

Przedmiot sprawy Referat Telefon Pokój
 • ewidencja ludności
 • wydawanie dowodów osobistych
 • ewidencja działalności gospodarczej
 • kultura, kultura fizyczna, sport
 • komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
 • koncesje alkoholowe
 • testamenty
 • działalność pożytku publicznego
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 04 17
 • sprawy osobowe pracowników urzędu
 • sprawy socjalne urzędu
 • prace interwencyjne, roboty publiczne
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 18 21
 • sprawy osobowe oświaty
 • sprawy socjalne oświaty
 • sprawy emerytalno-rentowe pracowników oświaty
 • nadzór nad działalnością oświaty
 • stypendia i zasiłki uczniów
 • dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy
 • dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 07 22
 • obsługa biura Rady Gminy
 • archiwum zakładowe
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 06 23
 • sprawy obrony cywilnej
 • sprawy wojskowe
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona informacji niejawnych
 • sprawy obronne
 • nadzór nad infrastrukturą teleinformatyczną urzędu
 • redakcja BIP
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 20 12
 • promocja
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 68 458 48 21 4
 • wymiar zobowiązań pieniężnych
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
 • ewidencja środków transportowych
 • egzekucja należności podatkowych
 • księgowość podatkowa
Referat Finansów 68 458 48 15 15
 • księgowość budżetowa
 • podatek VAT
 • czynsze
 • użytkowanie wieczyste
 • windykacja należności
Referat Finansów 68 458 48 17
14
 • płace
 • rozliczenia ZUS
 • podatek dochodowy
 • księgowość oświaty
Referat Finansów 68 458 48 03 13
 • obsługa kasowa
Referat Finansów 68 458 48 16 16
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • sprzedaż nieruchomości
 • użytkowanie wieczyste
Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości 68 458 48 11 6
 • produkcja roślinna i zwierzęca
 • ochrona roślin i zwierząt
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew
 • dzierżawa mienia komunalnego
 • łowiectwo
 • zwrot podatku akcyzowego
 • podział i rozgraniczenie gruntów
 • opłata adiacencka
 • gospodarowanie zasobami mienia komunalnego
Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości 68 458 48 12 10
 • remont budynków komunalnych
 • gospodarka mieszkaniowa
 • pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych
Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości 68 458 48 14 9
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • eksploatacja przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezdopływowych
 • ochrona środowiska
 • gospodarka odpadami komunalnymi
 • gospodarka wodna i melioracje
 • utrzymanie cmentarzy i ewidencja zmarłych
 • wynajem świetlic
 • boiska
 • OSP
 • fundusze sołeckie
Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości 68 458 48 09 11
 • uzgodnienia projektów budowlanych
 • przystanki autobusowe
 • gospodarka wodna i melioracje
 • drogownictwo i zimowe utrzymanie dróg
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych
  specjalnych przewozów osób w krajowym
  transporcie drogowym
Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości 68 458 48 12 8
 • zaświadczenia i wypisy z miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • zamówienia publiczne w zakresie inwestycji
 • zaświadczenia i wypisy ze studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań
samodzielne stanowisko 68 458 48 13 7

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tel.kom – kierownik GOPS   514 809 053

e-mail: gops@gminazagan.pl

  68-458-48-28 sekretariat

Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny,   specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie)

·        Karta Dużej Rodziny 

·        Dodatki Mieszkaniowe

·        Dodatki Energetyczne

·        Alimentacyjny

·        Działania wobec dłużników

·        Zasiłki dla opiekunów

·        Program „ Dobry Start” 300+

 

68-458-48-25

 

68-458-48-22 gł.księgowa
68-458-48-23 kierownik GOPS
68-458-48-24 pracownik socjalny
68-458-48-26 pracownik socjalny

·        Świadczenia wychowawcze (500+)

·        Stypendia

68-458-48-27