piątek, 21 czerwca, 2024

Podsumowanie kadencji

Szanowni Mieszkańcy,

właśnie minął rok od objęcia przeze mnie mandatu Wójta Gminy Żagań.

To był rok wytężonej pracy całego urzędu. Podsumowując ten okres, chcę przedstawić Państwu efekty naszej pracy które, jestem przekonany – będą służyć Mieszkańcom przez długie lata.

Nasze dotychczasowe inwestycje ,wsparte zostały  środkami zewnętrznymi pozyskanymi z programów rządowych i Unii Europejskiej.

Dzięki temu wsparciu udało się  wiele zrobić. Tą drogą będziemy podążać w bieżącym roku i kolejnych latach.

INWESTYCJE I REMONTY 2019 r.

 

 

Lp.

 

 

NAZWA ZADANIA

 

WARTOŚĆ ZADANIA

 

 

DROGI

 

1.Tomaszowo – przebudowa drogi gminnej, osiedle Słoneczne

 

1 229 372,00

Fundusz Dróg Samorządowych: 737 623,20 zł (60%)

+ środki własne

 

2.

Trzebów  – przebudowa drogi gminnej

nr 007422F kierunek Dobre nad Kwisą – I etap

 

941 623,00

Fundusz Dróg Samorządowych: 470 811,00 (60%)

+ środki własne

 

3.

 

Trzebów – przebudowa drogi gminnej

nr 007422F – II etap

 

389 522,00

Fundusz Dróg Samorządowych:

233 713,20 (60%)

+ środki własne

 

4.

 

Miodnica-Zbrojów – remont drogi gminnej

 

376 043,00

 

Środki własne

 

5.

 

Miodnica dz. nr 239 (do świetlicy)

 

174 882,00

 

Środki własne

 

6.

 

Stary Żagań dz. nr 46/6 (osiedle)

 

169 862,00

 

Środki własne

 

7.

 

Bożnów – zjazd z DK 12

 

52 314,00

 

Środki własne

 

OŚWIETLENIE DROGOWE

 

8.

 

Wymiana opraw oświetlenia drogowego na LED – Stara Kopernia, Gorzupia, Gorzupia Dolna, Miodnica

 

327 437,00

 

Środki własne

 

9.

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego – Bożnów, Trzebów, Stary Żagań

 

39 360,00

 

Środki własne

 

10.

 

Montaż lamp solarnych szt. 19 szt. – Miodnica, Trzebów, Bożnów, Bukowina Bobrzańska, Dzietrzychowice, Stara Kopernia, Nieradza

 

107 866,00

 

Środki własne

 

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, BIBLIOTEKI

 

11.

 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Żagań

 

84 000,00

 

E-Aktywni mieszkańcy gminy Żagań

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

finansowanie w ramach projektu nr: POPPC.03.01.00-00-0108/18 pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”

Dofinansowanie – 100%

 

12.

 

Doposażenie i poprawa standardu stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Miodnicy

 

100 000,00

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dofinansowanie – 80 000,00 (80%)

+ środki własne

 

13.

 

Przebudowa (modernizacja) Filialnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Rudawica

 

381 500,00

Dofinansowanie w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROPZWOJU CZYTELNICTWA

Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Dofinansowanie – 286 125,00 (75%)

+ środki własne

 

14.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy

 

31 588,00

Zwiększenie części oświatowej subwencji z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, oraz 0,4 % rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – łącznie 31 588,00

 

15.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożnowie

Zespół Szkól w Tomaszowie

 

847 148,00

Europejski Fundusz Społeczny

„Gmina Żagań stawia na przedszkolaki”

Dofinansowanie – 85%

 

16.

Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Miodnicy nr 54

 

49 509,00

 

Środki własne

 

17.

 

Remonty placówek szkolnych i przedszkoli

(Miodnica, Bożnów, Tomaszowo)

 

111 493,00

 

Środki własne

 

ŚWIETLICE WIEJSKIE, REMIZY OSP, KAPLICE, CMENTARZE, PLACE ZABAW

 

18.

 

Remont dachu budynku remizy OSP Miodnica, OSP Dzietrzychowice, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do remizy OSP Dzietrzychowice

 

83 695,00

 

Środki własne

 

19.

 

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Miodnica i Gorzupia

 

167 526,00

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019

Dofinansowanie – 75 000,00

(nie więcej niż 44,8%)

+ środki własne

 

20.

 

Remonty i naprawy bieżące świetlic wiejskich w m. Bukowina Bobrzańska, Stara Kopernia, Bożnów, Dzietrzychowice, Tomaszowie

 

277 604,00

 

Środki własne

 

21.

 

Montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich w m. Dzietrzychowice i Miodnica

 

45 662,00

 

Środki własne

 

22.

 

Utwardzenie placu przy cmentarzach w m. Miodnica, Bukowina Bobrzańska, Stary Żagań

Wykonanie chodnika na cmentarzu w m. Chrobrów

Remont ogrodzenia na cmentarzu w m. Bożnów

Budowa ogrodzenia na cmentarzu w m. Tomaszowo

Wykonanie i montaż krzyża stalowego na cmentarzu w m. Dzietrzychowice

 

235 333,00

 

Środki własne

 

23.

 

Budowa studni zasilającej w wodę boisko w m. Miodnica

 

39 975,00

 

Środki własne

 

DZIAŁANIA EKO

 

24.

 

Budowa PSZOK w m. Dzietrzychowice

 

658 391

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –

60 % kosztów kwalifikowanych

+ środki własne

 

25.

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żagań

 

50 450,00

 

WFOŚiGW w Zielonej Górze przy udziale środków z NFOŚiGW

Dofinansowanie – 100%

 

26.

 

Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (wymiany kotła)

 

150 000,00

 

Środki własne

 

27.

 

Montaż sensora mierzenia jakości powietrza

(PSP w Tomaszowie)

 

5 031,00

 

Środki własne

 

MIESZKANIA KOMUNALNE

 

28.

 

Remont lokali mieszkalnych w m. Jelenin, Pożarów, Chrobrów

 

 

159 606,00

 

Środki własne