Wnioski i deklaracje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu:
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Ustalenie numeru porządkowego

Nabór dzieci do przedszkola na rok 2021-2022

Wniosek o wydanie dowodu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żagań

WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Formularz zgłoszenia zamierzonego usunięcia drzewa

Załączniki