piątek, 21 czerwca, 2024

Formularz uwag

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY W ŻAGANIU
O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Żaganiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przekazujemy kwestionariusz służący do przesłania pytań i opinii dotyczących tego tematu. Podstawą do wskazania ww. obszarów jest „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Żagań”. Proponowana uchwała jest istotna, gdyż wskazuje obszary, które będą objęte procesem rewitalizacji w najbliższych latach. Przełoży się to na możliwość pozyskiwania dodatkowyuch funduszy zewnętrznych na poprawę jakości życia.

Zgodnie z projektem uchwały, do obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zaliczono miejscowości:

Miejscowości: Chrobrów, Dzietrzychowice, Gryżyce, Dybów, Jelenin, Łozy, Kocin, Miodnica, Pruszków, Rudawica i Stara Kopernia

Do obszaru rewitalizacji wchodzą podobszary:

Dzietrzychowice, Jelenin, Miodnica

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w dniach od 22.09.2023r., do 21.10.2023r. zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Żagań

Opinie, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.

 

Wypełniony formularz prosimy przekazać

1) w formie pisemnej poprzez formularz uwag – udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żaganiu bip.gminazagan.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy w Żaganiu www.gminazagan.pl zakładce „dla mieszkańców – Konsultacje społeczne”  oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój 7.

Wypełniony formularz uwag wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów:

 

  1. a) przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres mailowy: urzad@gminazagan.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Żaganiu, na adres skrytek: adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: ePuap/ o6580tjec4  (w tytule wpisać „Konsultacje rewitalizacja”) ;

 

  1. b) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy w Żaganiu, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań (z dopiskiem „Konsultacje rewitalizacja”, decyduje data wpływu);

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem
684584813 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

  • Wszelkie informacje o konsultacjach można również uzyskać w
  • Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.gminazagan.pl; w zakładce „Konsultacje społeczne”
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żaganiu www.gminazagan.pl ; w zakładce „dla mieszkańca – Konsultacje spoełczne”
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Żaganiu, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań

 

 

POBIERZ FORMULARZ UWAG

„Podgląd formularza uwag”:

L.p Podmiot zgłaszający UWAGA

Informacja o uwzględnieniu uwagi

 

1.

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Żagań jest: Wójt Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Żagań, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Żagań za pomocą adresu: kontakt@ndsp.pl.

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Żagań – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Żagań;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Żagań;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych porozumień/umów z gminą Żagań przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Żagań.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Żagań Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.