sobota, 20 lipca, 2024

Projekty

Gmina Żagań zakończyła realizację zadania pn: „Usunięcie porzuconych odpadów zmagazynowanych w miejscowości Dzietrzychowice, gmina Żagań”.

Zadanie  zostało sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze – Program „Usuwanie i zagospodarowanie odpadów porzuconych ”.  Wartość  dotacji 315 645,12 zł -100 % kosztów.

Gmina Żagań zakończyła realizację zadania pn: „Usunięcie porzuconych odpadów zmagazynowanych w miejscowości Dzietrzychowice, gmina Żagań”.

Zadanie  zostało sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze – Program „Usuwanie i zagospodarowanie odpadów porzuconych ”.

Wartość  dotacji 315 645,12 zł -100 % kosztów.

W celu odpowiedniego  zagospodarowani odpadów konieczna jest odpowiedzialna  segregacja.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

UWAGA

Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło bezbarwne i kolorowe.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

 

 

UWAGA

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK-u.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzietrzychowicach realizuje projekt który  obejmuje adaptację pomieszczeń byłej (zlikwidowanej)  Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowicach na potrzeby głównej siedziby.

Gmina Żagań jest gminą wiejską, położoną w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, z siedzibą w mieście Żagań. Powierzchnia Gminy wynosi 281 km2, zamieszkuje ją 7 185 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2021r) co daje średnią gęstość zaludnienia gminy tylko 25,56 osób na 1 km2.

Biblioteka ta jest jedyną instytucją kultury działającą na terenie gminy Żagań. W swojej  strukturze posiada  – jedną  Bibliotekę Publiczną w Dzietrzychowicach oraz  6 bibliotek filialnych w miejscowościach:  Bożnów,  Miodnica, Jelenin,  Rudawica,  Łozy oraz   Gorzupia.

Ze względu  na powyższe (rozpiętość terenu, bardzo małą gęstość zaludnienia oraz brak innych instytucji kultury) nasza biblioteka  spełnia bardzo ważną funkcje na terenie gminy Żagań. Do najważniejszych  z nich zaliczyć można działalność: kulturalną,  edukacyjną,  wychowawczą i  informacyjną.

Oprócz podstawowych zadań jakie spełnia Biblioteka tj.  gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, czasopism i materiałów multimedialnych wykonujemy wiele zadań mających na celu udział w podniesieniu kulturalnego i edukacyjnego poziomu społeczeństwa. Poprzez działalność staramy się trafić do różnych grup społecznych. Biblioteka jest miejscem do którego trafiają zarówno dzieci i młodzież, dorośli i osoby starsze. Każda z tych grup wymaga indywidualnego podejścia, tak by trafnie zrozumieć potrzeby i zainteresowania, którymi się kierują. Dlatego zachęcamy poprzez różne działania do uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy. Staramy się głównie o podnoszenie czytelnictwa poprzez wystawy nowości książkowych, tworzenie rankingu najbardziej wartościowych i polecanych pozycji książkowych i filmowych. Biblioteka w Dzietrzychowicach od lat ma jeden z wyższych  wskaźników udostępnień czyli wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu w powiecie Żagańskim. To jest bardzo istotny czynnik właściwie decydujący o charakterze placówki i najważniejsze zadanie ustawowe oraz statutowe każdej Biblioteki należącej do sieci bibliotek w Polsce.

Realizowany  projekt adaptacji poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na Gminną Bibliotekę Publiczna w miejscowości Dzietrzychowice odpowiada na zapotrzebowanie lokalnej społeczności. Chcemy żeby powstało piękne nowoczesne miejsce do spędzania wolnego czasu dla wszystkich grup wiekowych. Będzie tu miejsce dla dzieci, młodzieży i seniorów. Chcemy aby to miejsce było miłe i innowacyjne. Zastosowanie innowacyjnego ogrzewania za pomocą pompy ciepła wspomaganej gazowo przyczyni się do zmniejszenia emisyjności budynku. Planujemy w ramach projektu zakupić nowoczesne, ergonomiczne wyposażenie. Chcemy zastosować nowe technologie i przyjemne materiały aby powstałe miejsce było przyjemne dla ciała i duszy.

W ramach projektu siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej powiększy się. Nowe sale zostaną  przystosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ponadto wydzielone nowe sale umożliwią rozwój działalności instytucji.

Na realizacje zadania Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dofinasowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 1 714 175,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., Priorytet 2 Kierunek Interwencji   2.1. „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”