czwartek, 30 listopada, 2023

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie o LXVI sesji Rady Gminy Żagań

Zawiadomienie o LXVI  sesji Rady Gminy Żagań, która odbędzie się 29 listopada   2023 r. o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Żaganiu. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2024r. 2) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żagań; 3) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 4) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości; 5) o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań 6) o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Żagań 7) w sprawie obniżenia ceny zakupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Żagań na 2024 r. 8) o zmianie uchwały budżetowej Gminy na 2023 r 9) w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań na lata 2023-2026. 3. Analiza  oświadczeń majątkowych za rok 2022 4. Sprawozdania z...

Read more