sobota, 20 lipca, 2024

Zawiadomienie o LXVIII sesji Rady Gminy Żagań,

która odbędzie się 6 marca 2024 r. o godzinie 9:00.

Sesja odbędzie się w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Żaganiu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żagań na lata 2024-2030

2) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Gorzupia i Gorzupia Dolna

3) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żagań na rok 2024

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w zakresie budowy chodnika w m. Gorzupia Dolna”.

5) w sprawie nadania nazw ulic w Bukowinie Bobrzańskiej (ul. Jagodowa).

6) w sprawie nadania nazw ulic w Bukowinie Bobrzańskiej (ul. Borówkowa)

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego

8) w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

9) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

10) w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

11) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Żagań na 2024 rok

12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań na lata 2024-2027

13) w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Żagań na 2024r.

  1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poczatkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  2. Sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
  3. Sprawy różne.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad LXVII sesji Rady Gminy Żagań.
  5. Zamknięcie obrad.

Sesja będzie transmitowana na https://user.sesje.pl/

Przewodnicząca Rady Gminy Żagań

/-/ Elżbieta  Kłoniecka